بااااااااااااااااااا حااااااااااااااااال من از جنس خاکم ولی قلب من سنگی نیست! من از جنس دریایم ولی حرف های من آبکی نیست! من از جنس آرزویم اما آرزوهایم دورند... من از جنس ابرم اما راه من خالی از بخارو مه است! من از جنس آسمانم اما هوای دلم مثل هوای تهران آلوده نیست! من از جنس غرورم " اما غرور من بی جا نیست! من از جنس شبم اما سیاهی من از روی گمراهی وکینه نیست! من از جنس زمینم اما باهر زمین لرزه ای بهم نمیریزم! من ازجنس باورم اما باورم به خدا را تنها باور میدانم!!! من از جنس درختم اما هیچ وقت کربن دی اکسید را برای نابود کردن خودم جذب نمیکنم! من از عشقم اما عشقم به خدا از روی درخواست و نیاز نیست... من از جنس خدایم پس آفرین برخدا که چنین مخلوقی گرانبها دارد... و چه خدمتی وچه پاداشی بهتر از بندگی برای خدا!!! :) :) :) :) :) :) :) http://bahal567.mihanblog.com 2018-02-19T11:32:40+01:00 text/html 2018-01-14T15:09:23+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا خسته http://bahal567.mihanblog.com/post/247 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i68.tinypic.com/15mjpev.jpg" alt=""> text/html 2017-11-17T16:14:48+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا آرامش مطلق http://bahal567.mihanblog.com/post/246 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i68.tinypic.com/142d91v.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i67.tinypic.com/2qlvmrn.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i68.tinypic.com/2cgy45w.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i65.tinypic.com/15rchns.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i63.tinypic.com/jjpufk.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i63.tinypic.com/x0s9qc.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i64.tinypic.com/242ev01.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i67.tinypic.com/2evxdg0.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i67.tinypic.com/10d5wt5.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i68.tinypic.com/zk1v8x.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="605dedded86d3ad58799e4d72a137f9f--unique-rings-uni" alt=""> text/html 2017-11-13T07:47:33+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا The truth http://bahal567.mihanblog.com/post/245 حقیقتی که خود واقعی چارلی چاپلین میگوید:<div id="15105720332933213"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/pxXR8/vt/frame"></iframe></div></div><div id="15105720332933213"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/pxXR8?data[rnddiv]=15105720332933213&amp;data[responsive]=yes"></script></div><div>[https://www.aparat.com/v/pxXR8]</div> text/html 2017-09-11T10:14:43+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا Teach http://bahal567.mihanblog.com/post/243 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i67.tinypic.com/2yz0aj8.jpg" alt=""> text/html 2017-09-11T10:07:19+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا ابر بارنده http://bahal567.mihanblog.com/post/242 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i66.tinypic.com/155tbah.jpg" alt=""> text/html 2017-06-15T15:46:49+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا مولا علی(ع) http://bahal567.mihanblog.com/post/238 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.uplooder.net%2Fimg%2Fimage%2F72%2Ffa29f43ff8f9cc1c76dee8a25d5ba831%2F54.jpg&amp;imgrefurl=http%3A%2F%2Fsedighehtahere.blogfa.com%2Fpost%2F183%2F%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25B9%25D9%2584%25DB%258C-(-%25D8%25B9)&amp;docid=QmB-CqArHmKDIM&amp;tbnid=qTO55r8CLWGDtM%3A&amp;vet=10ahUKEwiD-vLH0sDUAhVIQBoKHVntB84QMwhBKBMwEw..i&amp;w=3398&amp;h=1915&amp;client=ms-android-samsung&amp;bih=560&amp;biw=360&amp;q=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B9&amp;ved=0ahUKEwiD-vLH0sDUAhVIQBoKHVntB84QMwhBKBMwEw&amp;iact=mrc&amp;uact=8" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i67.tinypic.com/2yy11u0.jpg" alt=""> text/html 2017-04-28T08:07:03+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا ... http://bahal567.mihanblog.com/post/236 <font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#33cc00"><b>وقتی که تاج پادشاهی را بر سر سگی بگذاری سخت است که دوباره به او قلاده ببندی!</b></font> text/html 2016-09-20T03:00:08+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا مولایم علی است... http://bahal567.mihanblog.com/post/232 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/6xaz_farhangnews_95911-278243-1413090225.jpg" alt=""></div> text/html 2016-08-22T22:03:11+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا اسم فامیل:) http://bahal567.mihanblog.com/post/230 <div style="text-align: center;"><img src="http://aghaarash1372.persiangig.com/image/7ed9ed367c0349b15d4ab54ed05f2bd3_800.jpg"></div> text/html 2016-08-05T04:03:58+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا فرض کن... http://bahal567.mihanblog.com/post/228 <img src="http://www.funyfaz.ir/wp-content/uploads/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-94-10.jpg"> text/html 2016-08-03T13:15:45+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا روز دختر مبارک:) http://bahal567.mihanblog.com/post/227 <div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 102, 102);"><font color="#330099"><b><font size="5" face="wingdings">روز دختر رو به همه ی دخترای ایران تبریک میگم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif" style="font-family: wingdings; font-size: x-large;"></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="wingdings" style="background-color: rgb(255, 102, 102);" color="#330099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="wingdings" style="background-color: rgb(255, 102, 102);" color="#330099"><b>روزمون مبارک</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="wingdings" style="background-color: rgb(255, 102, 102);" color="#330099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://toptoop.ir/files/asheghane/11/11/toptoop.ir%20%20%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/Pictures/1/girl%20(5).jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://jezghel.com/wp-content/uploads/2015/08/daughters-day-postal-22.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 204, 51);">میشه اسم پاکتو رو دل خدا نوشت</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><br>میشه با تو پر کشید توی راه سرنوشت<br>میشه با عطر تنت تا خود خدا رسید<br>میشه چشم نازتو رو تن گلها کشید</b></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 204, 51);">روز دختر مبارک</b></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><br></b></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><img src="http://files.tala.ir/files/content/occasion/44.jpg"></p></div> text/html 2016-08-02T14:27:47+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا ... http://bahal567.mihanblog.com/post/226 <div style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/view/409709/11325065_891736600897577_1967502605_n.jpg"></div> text/html 2016-07-28T01:32:53+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا سهراب سپهری... http://bahal567.mihanblog.com/post/225 <div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="text-align: right; background-color: rgb(51, 153, 153);"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b>منم زیبا</b></font></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><span style="text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 102);"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b>که زیبا بنده ام را دوست میدارم&nbsp;</b></font></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/32.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(255, 204, 204);">تو بگشا گوش دل پروردگارت با تو میگوید</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/32.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(255, 153, 255);">تو را در بیکران دنیای تنهایان</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(153, 153, 153);">رهایت من نخواهم کرد</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(153, 102, 51);">رها کن غیر من را&nbsp;</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(51, 204, 0);">آشتی کن با خدای خود</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(51, 102, 102);">تو غیر از من چه میجویی؟</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(153, 153, 255);">تو با هر کس به غیر از من چه میگویی؟</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(102, 102, 204);">تو راه بندگی طی کن عزیز من، خدایی خوب میدانم</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(102, 102, 0);">تو دعوت کن مرا با خود به اشکی، یا خدایی میهمانم کن</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(255, 102, 0);">که من چشمان اشک آلوده ات را دوست میدارم</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(0, 204, 204);">طلب کن خالق خود را، بجو ما را تو خواهی یافت</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(102, 51, 51);"><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#ffffff"><b style="background-color: rgb(102, 51, 51);">که عاشق میشوی بر ما و عاشق میشوم بر تو که</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">وصل عاشق و معشوق هم، آهسته میگویم، خدایی عالمی دارد</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(0, 153, 0);">تویی زیباتر از خورشید زیبایم، تویی والاترین مهمان دنیایم</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(204, 51, 204);">که دنیا بی تو چیزی چون تورا کم داشت</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(51, 0, 153);">وقتی تو را من آفریدم بر خودم احسنت میگفتم</b></font></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(0, 51, 51);">مگر آیا کسی هم با خدایش قهر میگردد؟</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(204, 204, 255);">هزاران توبه ات را گرچه بشکستی؛ ببینم من تورا از درگهم راندم؟</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(0, 153, 0);">که میترساندت از من؟ رها کن آن خدای دور؟!</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(255, 102, 102);">آن نامهربان معبود. آن مخلوق خود را</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(255, 204, 102);">این منم پروردگار مهربانت.خالقت. اینک صدایم کن مرا. با قطره ی اشکی</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(204, 255, 255);">به پیش آور دو دست خالی خود را. با زبان بسته ات کاری ندارم</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(204, 102, 204);">لیک غوغای دل بشکسته ات را من شنیدم</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#ffffff"><b style="background-color: rgb(0, 51, 51);">غریب این زمین خاکی ام. آیا عزیزم حاجتی داری؟</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(102, 51, 102);"><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(255, 102, 0);">بگو جز من کس دیگر نمیفهمد. به نجوایی صدایم کن. بدان آغوش من باز است</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(0, 204, 204);"><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(102, 204, 204);">قسم بر عاشقان پاک با ایمان</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(204, 102, 204);">قسم بر اسبهای خسته در میدان</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(102, 255, 153);">تو را در بهترین اوقات آوردم</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(153, 255, 153);">قسم بر عصر روشن، تکیه کن بر من</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(153, 153, 0);">قسم بر روز، هنگامی که عالم را بگیرد نور</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(255, 153, 102);">قسم بر اختران روشن اما دور، رهایت من نخواهم کرد</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#ffffff"><b style="background-color: rgb(51, 51, 51);">برای درک آغوشم، شروع کن، یک قدم با تو</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="background-color: rgb(255, 204, 0);">تمام گامهای مانده اش با من</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: rgb(255, 102, 102);">تو بگشا گوش دل پروردگارت با تو میگوید</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></div></span></b></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);">تو را در بیکران دنیای تنهایان. رهایت من نخواهم کرد</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></div></span></b></font><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><span style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b>شاعر:سهراب سپهری</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></span> text/html 2016-07-23T04:16:28+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا زیباست... http://bahal567.mihanblog.com/post/224 <b><font size="4">در ایران هم شهر بازی هست الکی مثلا</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"></b><div><b><br></b></div><div><b><font size="5">اینو داشته باش ب این میگن شهر بازی</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></b></div><div><br></div><div><img src="http://www.irannaz.com/user_files/image/image19/0.505348001305491092_irannaz_com.jpg" alt="عکس های بزرگترین و ترسناک ترین شهربازی ها"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://www.irannaz.com/user_files/image/image19/0.940441001305491089_irannaz_com.jpg" alt="عکس های بزرگترین و ترسناک ترین شهربازی ها"></div><div><br></div><div><img src="http://24onlinenews.ir/images/2016/5/2-156.jpg"></div> text/html 2016-07-02T10:23:52+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا سوال http://bahal567.mihanblog.com/post/222 <h1 class="post-text" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 20px 10px 10px; overflow: hidden; overflow-wrap: break-word; word-wrap: break-word; word-break: break-word; outline: 0px !important; line-height: 20px !important;"><font size="4" face="courier new, courier, monospace" color="#330099">در یک نطرسنجی از مردم دنیا سوالی پرسیده شد و نتیجه جالبی به دست آمد.</font></h1><h1 class="post-text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 20px 10px 10px; text-align: right; overflow: hidden; overflow-wrap: break-word; word-wrap: break-word; word-break: break-word; outline: 0px !important;"><div style="text-align: center;"><font size="4" face="courier new, courier, monospace" color="#330099"><span style="line-height: 20px;"><br></span></font></div><font size="4" face="courier new, courier, monospace" color="#330099"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;">سوال: "نظر خودتان را راجع به راه‌حل کمبود غذا در سایر کشورها صادقانه بیان کنید؟"</span></div></font></h1><h1 class="post-text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 20px 10px 10px; text-align: right; overflow: hidden; overflow-wrap: break-word; word-wrap: break-word; word-break: break-word; outline: 0px !important;"><div style="text-align: center;"><font size="4" face="courier new, courier, monospace" color="#330099"><span style="line-height: 20px;"><br></span></font></div><font size="4" face="courier new, courier, monospace" color="#330099"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;">کسی جوابی نداد چون:</span></div></font></h1><h1 class="post-text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 20px 10px 10px; text-align: right; overflow: hidden; overflow-wrap: break-word; word-wrap: break-word; word-break: break-word; outline: 0px !important;"><div style="text-align: center;"><font size="4" face="courier new, courier, monospace" color="#330099"><span style="line-height: 20px;"><br></span></font></div><font size="4" face="courier new, courier, monospace" color="#330099"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;">در آفریقا کسی نمی‌دانست غذا یعنی چه؟</span></div></font></h1><h1 class="post-text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 20px 10px 10px; text-align: right; overflow: hidden; overflow-wrap: break-word; word-wrap: break-word; word-break: break-word; outline: 0px !important;"><div style="text-align: center;"><font size="4" face="courier new, courier, monospace" color="#330099"><span style="line-height: 20px;"><br></span></font></div><font size="4" face="courier new, courier, monospace" color="#330099"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;">در آسیا کسی نمی‌دانست نظر یعنی چه؟</span></div></font></h1><h1 class="post-text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 20px 10px 10px; text-align: right; overflow: hidden; overflow-wrap: break-word; word-wrap: break-word; word-break: break-word; outline: 0px !important;"><div style="text-align: center;"><font size="4" face="courier new, courier, monospace" color="#330099"><span style="line-height: 20px;"><br></span></font></div><font size="4" face="courier new, courier, monospace" color="#330099"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;">در اروپای شرقی کسی نمی‌دانست صادقانه یعنی چه؟</span></div></font></h1><h1 class="post-text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 20px 10px 10px; text-align: right; overflow: hidden; overflow-wrap: break-word; word-wrap: break-word; word-break: break-word; outline: 0px !important;"><div style="text-align: center;"><font size="4" face="courier new, courier, monospace" color="#330099"><span style="line-height: 20px;"><br></span></font></div><font size="4" face="courier new, courier, monospace" color="#330099"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;">در اروپای غربی کسی نمی‌دانست کمبود یعنی چه؟</span></div></font></h1><h1 class="post-text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 20px 10px 10px; text-align: right; overflow: hidden; overflow-wrap: break-word; word-wrap: break-word; word-break: break-word; outline: 0px !important;"><div style="text-align: center;"><font size="4" face="courier new, courier, monospace" color="#330099"><span style="line-height: 20px;"><br></span></font></div><font size="4" face="courier new, courier, monospace" color="#330099"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;">در آمریکا کسی نمی‌دانست سایر کشورها یعنی چه؟</span></div></font></h1>