بااااااااااااااااااا حااااااااااااااااال من از جنس خاکم ولی قلب من سنگی نیست! من از جنس دریایم ولی حرف های من آبکی نیست! من از جنس آرزویم اما آرزوهایم دورند... من از جنس ابرم اما راه من خالی از بخارو مه است! من از جنس آسمانم اما هوای دلم مثل هوای تهران آلوده نیست! من از جنس غرورم " اما غرور من بی جا نیست! من از جنس شبم اما سیاهی من از روی گمراهی وکینه نیست! من از جنس زمینم اما باهر زمین لرزه ای بهم نمیریزم! من ازجنس باورم اما باورم به خدا را تنها باور میدانم!!! من از جنس درختم اما هیچ وقت کربن دی اکسید را برای نابود کردن خودم جذب نمیکنم! من از عشقم اما عشقم به خدا از روی درخواست و نیاز نیست... من از جنس خدایم پس آفرین برخدا که چنین مخلوقی گرانبها دارد... و چه خدمتی وچه پاداشی بهتر از بندگی برای خدا!!! :) :) :) :) :) :) :) http://bahal567.mihanblog.com 2019-01-21T19:23:25+01:00 text/html 2018-09-13T07:24:46+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا تاریخ http://bahal567.mihanblog.com/post/250 <b><font size="3" face="Mihan-Nassim">تکرار و تکرار و تکرار ...</font></b><div><b><font size="3" face="Mihan-Nassim">تاریخ همچنان در پس تکرار است وبس</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Nassim">مگرنه که همیشه مردم از یک حکومت به ستوه می آیند</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Nassim">و انقلاب میکنند و یک حکومت جدید را برپا میکنند..</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Nassim">فکر میکنند در خم و پیچ های جاده ی این انقلاب جدید عدالت را پیدا خواهند کرد</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Nassim">بینوایان امید دارند تا در حکومت باروت صلح را پیدا کنند و در پی یافتن آرامش خود را به در و دیوار میزنند غافل از اینکه حکومت جدید هم همانند حکومت قبلی شغل شریفی دارد؛ برده داری وشاید هیچوقت مردم سرزمین ها متوجه نشوند که سال هاست برده ی آن حکومتند..</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Nassim">جک لندن در طاعون ارغوانی میگوید :"وقتی آدمیزاد به باروت دست پیدا کرد کشت و کشتار به هزار هزار میرسد و تمدن جدید روی آتش و خون برپا میشه"</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Nassim">آری حکومتی که از خون انسان های بیگناه کاخ و سلطنت خویش را بسازد تنها با خون آرامش میگیرد واین اربابان حکومت،این خون آشام های تشنه به کسی جز خودشان اهمیت نخواهند داد...</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><br></div> text/html 2018-03-27T12:04:50+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا من دلم میخواهد http://bahal567.mihanblog.com/post/249 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i66.tinypic.com/pm6hi.jpg" alt=""> text/html 2018-03-27T09:18:23+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا گلچینی از متن آهنگ های استاد سیاوش قمیشی❤ http://bahal567.mihanblog.com/post/248 <b><font face="Mihan-Iransans">مگذار که یاد ما را طعم تلخ این حقیقت ببرد</font></b><div><br></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">این حقیقت است که از دل برود هر آنکه از دیده برفت...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/57.gif"></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">...................</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">صورت عکس تو آلبوم خیسه دوباره خاطرتت&nbsp; رو بوسیدم</font></b></div><div><br></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">با کدوم ترانه باز جون میگیره نبض اون حنجره فیروزه؟</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">میدونم بدون تو فردای من رنگ خاکستری دیروزه...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">من تشنه مثل خورشید بی سرزمین تر از باد کولی تر از ترانه</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">بی پرده مثل فریاد،تنها تر از سکوتم روشن تر از ستاره<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" color="#993399">............</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">توی خونمون به ما میگن فراری توی غربت دم به دم انگشت نگاری</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">دیگه حتی صاحب اون خونه نیستیم بیرون خونه میگن ماتروریستیم...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">...................</font></b></div><div><br></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">من برای تو میخونم هنوز از اینور دیوار</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">هر جای گریه که هستی خاطره هات رو نگه دار</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">تو نمیدونی عزیزم حال روزگار مارو</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">توی ذهن آیینه بشمر تک تک حادثه ها رو</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">خورشید و از ما گرفتن شکر شب ستاره پیداست</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">از نگاه ما جرقه صد تا فانوس ی رویاست</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">من برای تو میخونم بهترین ترانه ها رو</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">دل دیوار و بلرزون تازه کن خلوت مارو</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">هم غصه بخون با من تو این قفس بی مرز&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">لعنت به چراغ سرخ ،لعنت به چراغ سبز<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"></font></b></div><div><br></div> text/html 2018-01-14T18:39:23+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا خسته http://bahal567.mihanblog.com/post/247 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i68.tinypic.com/15mjpev.jpg" alt=""> text/html 2017-11-17T19:44:48+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا آرامش مطلق http://bahal567.mihanblog.com/post/246 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i68.tinypic.com/142d91v.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i67.tinypic.com/2qlvmrn.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i68.tinypic.com/2cgy45w.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i65.tinypic.com/15rchns.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i63.tinypic.com/jjpufk.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i63.tinypic.com/x0s9qc.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i64.tinypic.com/242ev01.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i67.tinypic.com/2evxdg0.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i67.tinypic.com/10d5wt5.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i68.tinypic.com/zk1v8x.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="605dedded86d3ad58799e4d72a137f9f--unique-rings-uni" alt=""> text/html 2017-11-13T11:17:33+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا The truth http://bahal567.mihanblog.com/post/245 حقیقتی که خود واقعی چارلی چاپلین میگوید:<div id="15105720332933213"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/pxXR8/vt/frame"></iframe></div></div><div id="15105720332933213"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/pxXR8?data[rnddiv]=15105720332933213&amp;data[responsive]=yes"></script></div><div>[https://www.aparat.com/v/pxXR8]</div> text/html 2017-09-11T14:44:43+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا Teach http://bahal567.mihanblog.com/post/243 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i67.tinypic.com/2yz0aj8.jpg" alt=""> text/html 2017-09-11T14:37:19+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا ابر بارنده http://bahal567.mihanblog.com/post/242 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i66.tinypic.com/155tbah.jpg" alt=""> text/html 2017-06-15T20:16:49+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا مولا علی(ع) http://bahal567.mihanblog.com/post/238 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.uplooder.net%2Fimg%2Fimage%2F72%2Ffa29f43ff8f9cc1c76dee8a25d5ba831%2F54.jpg&amp;imgrefurl=http%3A%2F%2Fsedighehtahere.blogfa.com%2Fpost%2F183%2F%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25B9%25D9%2584%25DB%258C-(-%25D8%25B9)&amp;docid=QmB-CqArHmKDIM&amp;tbnid=qTO55r8CLWGDtM%3A&amp;vet=10ahUKEwiD-vLH0sDUAhVIQBoKHVntB84QMwhBKBMwEw..i&amp;w=3398&amp;h=1915&amp;client=ms-android-samsung&amp;bih=560&amp;biw=360&amp;q=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B9&amp;ved=0ahUKEwiD-vLH0sDUAhVIQBoKHVntB84QMwhBKBMwEw&amp;iact=mrc&amp;uact=8" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i67.tinypic.com/2yy11u0.jpg" alt=""> text/html 2017-04-28T12:37:03+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا ... http://bahal567.mihanblog.com/post/236 <font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#33cc00"><b>وقتی که تاج پادشاهی را بر سر سگی بگذاری سخت است که دوباره به او قلاده ببندی!</b></font> text/html 2016-09-20T07:30:08+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا مولایم علی است... http://bahal567.mihanblog.com/post/232 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/6xaz_farhangnews_95911-278243-1413090225.jpg" alt=""></div> text/html 2016-08-23T02:33:11+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا اسم فامیل:) http://bahal567.mihanblog.com/post/230 <div style="text-align: center;"><img src="http://aghaarash1372.persiangig.com/image/7ed9ed367c0349b15d4ab54ed05f2bd3_800.jpg"></div> text/html 2016-08-05T08:33:58+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا فرض کن... http://bahal567.mihanblog.com/post/228 <img src="http://www.funyfaz.ir/wp-content/uploads/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-94-10.jpg"> text/html 2016-08-03T17:45:45+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا روز دختر مبارک:) http://bahal567.mihanblog.com/post/227 <div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 102, 102);"><font color="#330099"><b><font size="5" face="wingdings">روز دختر رو به همه ی دخترای ایران تبریک میگم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif" style="font-family: wingdings; font-size: x-large;"></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="wingdings" style="background-color: rgb(255, 102, 102);" color="#330099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="wingdings" style="background-color: rgb(255, 102, 102);" color="#330099"><b>روزمون مبارک</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="wingdings" style="background-color: rgb(255, 102, 102);" color="#330099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://toptoop.ir/files/asheghane/11/11/toptoop.ir%20%20%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/Pictures/1/girl%20(5).jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://jezghel.com/wp-content/uploads/2015/08/daughters-day-postal-22.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 204, 51);">میشه اسم پاکتو رو دل خدا نوشت</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><br>میشه با تو پر کشید توی راه سرنوشت<br>میشه با عطر تنت تا خود خدا رسید<br>میشه چشم نازتو رو تن گلها کشید</b></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 204, 51);">روز دختر مبارک</b></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><br></b></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><img src="http://files.tala.ir/files/content/occasion/44.jpg"></p></div> text/html 2016-08-02T18:57:47+01:00 bahal567.mihanblog.com ندا ... http://bahal567.mihanblog.com/post/226 <div style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/view/409709/11325065_891736600897577_1967502605_n.jpg"></div>